Vol362嫩模言沫私房真空米色服饰配肉丝袜秀完美身材诱惑写真105P言沫画语界

Vol362嫩模言沫私房真空米色服饰配肉丝袜秀完美身材诱惑写真105P言沫画语界

救火轻于救土者,岂以土欲绝而火未甚衰乎?丹皮又清骨髓之热。

腰间隐隐常作痛,母气虚甚此病生。一方用缲丝汤饮之,如无缲丝汤,以茧壳煮汤代之。

虽土中有火土不死,然亦必有水方不燥;使胃火太旺,必致铄干肾水,土中无水,则自润不足,又何以分润胞胎;土铄之极,火势炎蒸,犯心越神,儿胎受逼,安得不下坠乎!经所谓“二阳之病发心脾”者,正此义也。眉批∶麦冬用小米炒,不惟不寒胃,且得米味一直引入胃中,而化乳愈速。

治男子妇人五劳七伤,消渴不生肌肉,妇人带下,手足发寒热者。歌括∶妊妇临产胞浆开,儿到产门不下来。

 必须仍补其母,使母之气血旺,而死子自下也。大人贴一炷香,小人贴半炷香,去药,虽痛无害,觉肚内响好,见大便恶物下好。

又滋养肾水,明眼目,轻身体健。 心脾之积在胃脘,覆大如盘,久不愈,令人四肢不收,发黄胆,饮食不为肌肤。

Leave a Reply